Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Schaake Marietje"  
Zaudējis spēku
PE 516.583v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2013)0016
Autori : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
90k  50k 
par publisko bibliotēku ietekmi Eiropas kopienās
Sākuma datums : 07/10/2013
Zaudē spēku : 07/01/2014
Parakstītāju skaits : 214 - 08/01/2014
Zaudējis spēku
PE 488.325v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2012)0019
Autori : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
106k  52k 
par atklātu un uz sadarbību orientētu pārvaldību
Sākuma datums : 09/05/2012
Zaudē spēku : 13/09/2012
Parakstītāju skaits : 179 - 13/09/2012
Zaudējis spēku
PE 444.313v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2010)0053
Autori : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
104k  49k 
par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā kopš prezidenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā
Sākuma datums : 14/06/2010
Zaudē spēku : 14/10/2010
Parakstītāju skaits : 127 - 15/10/2010
Juridisks paziņojums