Skriftliga förklaringar
3 träff(ar) för "7:e valperioden, Schaake Marietje"  
Bortfaller
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Författare : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
88k  48k 
om folkbibliotekens betydelse för det europeiska samhället
Ingiven : 07/10/2013
Frist : 07/01/2014
Antal undertecknare : 214 - 08/01/2014
Bortfaller
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Författare : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
102k  46k 
om förvaltning som grundas på öppenhet och samarbete
Ingiven : 09/05/2012
Frist : 13/09/2012
Antal undertecknare : 179 - 13/09/2012
Bortfaller
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Författare : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
103k  47k 
om brott mot mänskliga rättigheter i Iran sedan presidentvalet i juni 2009
Ingiven : 14/06/2010
Frist : 14/10/2010
Antal undertecknare : 127 - 15/10/2010
Rättsligt meddelande