Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 май 2019 г.
6305k  6191k  1020k 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
ПОПРАВКИ
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 май 2019 г.
1266k  1878k  306k 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
ПОПРАВКИ
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 май 2019 г.
2331k  2460k  437k 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 април 2019 г.
30k  659k  54k 
Комисия по бюджети Процедура на одобрение
ПРЕПОРЪКА относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 април 2019 г.
40k  742k  56k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 април 2019 г.
96k  669k  65k 
Комисия по бюджетен контрол Незаконодателни процедури
ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 април 2019 г.
108k  803k  70k 
Комисия по бюджетен контрол Незаконодателни процедури
ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 април 2019 г.
1276k  1897k  219k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 април 2019 г.
34k  651k  56k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Процедура на консултация
ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 април 2019 г.
40k  672k  56k 
Комисия по транспорт и туризъм Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация