Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 февруари 2019 г.
182k  805k  88k 
Комисия по международна търговия Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 февруари 2019 г.
839k  1471k  219k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите
ИЗМЕНЕНИЯ
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 февруари 2019 г.
297k  960k  118k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
ИЗМЕНЕНИЯ
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 февруари 2019 г.
136k  681k  75k 
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
Процедура на одобрение
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 февруари 2019 г.
281k  944k  132k 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009
Искра Михайлова
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 февруари 2019 г.
44k  660k  52k 
Комисия по регионално развитие Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост
ПОПРАВКИ
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 февруари 2019 г.
819k  1462k  222k 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
ИЗМЕНЕНИЯ
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 февруари 2019 г.
108k  740k  67k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 февруари 2019 г.
36k  680k  76k 
Комисия по култура и образование Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз
ИЗМЕНЕНИЯ
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 февруари 2019 г.
31k  662k  54k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация