Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. maj 2019
5034k  5237k  640k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. maj 2019
982k  1448k  227k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. maj 2019
1905k  2049k  274k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. april 2019
29k  358k  55k 
Budgetudvalget Godkendelsesprocedure
HENSTILLING om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. april 2019
35k  365k  57k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. april 2019
71k  505k  62k 
Budgetkontroludvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ivana Maletić til medlem af Revisionsretten
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. april 2019
75k  492k  67k 
Budgetkontroludvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om udnævnelsen af Viorel Ştefan til medlem af Revisionsretten
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. april 2019
931k  1405k  217k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. april 2019
28k  353k  53k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. april 2019
35k  365k  54k 
Transport- og Turismeudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse