Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. februar 2019
133k  628k  76k 
Udvalget om International Handel Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. februar 2019
657k  1116k  166k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. februar 2019
193k  742k  101k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. februar 2019
112k  438k  73k 
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
Godkendelsesprocedure
INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. februar 2019
237k  666k  114k 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. februar 2019
35k  363k  55k 
Regionaludviklingsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. februar 2019
628k  1102k  203k 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
ÆNDRINGSFORSLAG
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. februar 2019
93k  429k  64k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. februar 2019
30k  362k  74k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union
ÆNDRINGSFORSLAG
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. februar 2019
26k  356k  53k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse