Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. mai 2019
5044k  5360k  878k 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
PARANDUSED
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. mai 2019
953k  1587k  274k 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
PARANDUSED
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. mai 2019
1889k  2101k  368k 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. aprill 2019
29k  431k  54k 
Eelarvekomisjon Nõusolekumenetlus
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. aprill 2019
34k  438k  54k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. aprill 2019
71k  495k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. aprill 2019
73k  477k  67k 
Eelarvekontrollikomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. aprill 2019
914k  1528k  252k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. aprill 2019
28k  345k  55k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Nõuandemenetlus
RAPORT nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. aprill 2019
35k  437k  55k 
Transpordi- ja turismikomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave