Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. veebruar 2019
129k  527k  77k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. veebruar 2019
633k  1167k  199k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. veebruar 2019
183k  712k  102k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta
MUUDATUSED
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. veebruar 2019
110k  507k  71k 
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon
Nõusolekumenetlus
VAHERAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. veebruar 2019
237k  740k  126k 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. veebruar 2019
35k  356k  55k 
Regionaalarengukomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
PARANDUSED
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. veebruar 2019
621k  1158k  203k 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. veebruar 2019
92k  505k  64k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. veebruar 2019
29k  429k  74k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis
MUUDATUSED
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. veebruar 2019
25k  350k  54k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave