Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. toukokuuta 2019
5090k  5278k  916k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
OIKAISUT
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. toukokuuta 2019
979k  1535k  278k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
OIKAISUT
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. toukokuuta 2019
1901k  2064k  393k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. huhtikuuta 2019
29k  352k  53k 
Budjettivaliokunta Hyväksyntämenettely
SUOSITUS esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. huhtikuuta 2019
35k  359k  55k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. huhtikuuta 2019
73k  497k  62k 
Talousarvion valvontavaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. huhtikuuta 2019
77k  479k  66k 
Talousarvion valvontavaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. huhtikuuta 2019
933k  1479k  267k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. huhtikuuta 2019
28k  345k  55k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. huhtikuuta 2019
36k  359k  55k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus