Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
2019. gada 23. maija
5134k  5816k  686k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013
KĻŪDAS LABOJUMS
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
2019. gada 15. maija
963k  1769k  282k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
KĻŪDAS LABOJUMS
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
2019. gada 7. maija
1887k  2373k  285k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
2019. gada 11. aprīļa
29k  570k  53k 
Budžeta komiteja Piekrišanas procedūra
IETEIKUMS par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
2019. gada 11. aprīļa
35k  578k  49k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
2019. gada 10. aprīļa
73k  787k  66k 
Budžeta kontroles komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
2019. gada 10. aprīļa
77k  773k  66k 
Budžeta kontroles komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
2019. gada 9. aprīļa
951k  1724k  218k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
2019. gada 9. aprīļa
29k  633k  50k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
2019. gada 9. aprīļa
36k  646k  49k 
Transporta un tūrisma komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums