Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 februari 2019
136k  539k  80k 
Commissie internationale handel Procedure initiatiefverslag
VERSLAG inzake de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 februari 2019
655k  1129k  204k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 februari 2019
200k  766k  104k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
AMENDEMENTEN
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 februari 2019
114k  431k  69k 
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken
Goedkeuringsprocedure
INTERIMVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 februari 2019
243k  778k  128k 
Commissie industrie, onderzoek en energie Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 februari 2019
35k  467k  48k 
Commissie regionale ontwikkeling Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft
ERRATA
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 februari 2019
651k  1242k  207k 
Commissie industrie, onderzoek en energie Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 februari 2019
93k  427k  65k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 februari 2019
30k  360k  74k 
Commissie cultuur en onderwijs Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie
AMENDEMENTEN
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 februari 2019
26k  353k  53k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling