Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. mája 2019
5139k  5941k  948k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. mája 2019
992k  1779k  280k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
ERRÁTA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. mája 2019
1906k  2299k  379k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. apríla 2019
29k  506k  47k 
Výbor pre rozpočet Postup súhlasu
ODPORÚČANIE k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. apríla 2019
35k  518k  56k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. apríla 2019
73k  524k  63k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. apríla 2019
77k  582k  67k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. apríla 2019
975k  1732k  282k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. apríla 2019
28k  433k  55k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. apríla 2019
35k  519k  55k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie