Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 maj 2019
5055k  5313k  889k 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
ERRATA
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 maj 2019
982k  1548k  276k 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
ERRATA
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 maj 2019
1903k  2055k  381k 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 april 2019
29k  424k  53k 
Budgetutskottet Godkännandeförfarandet
REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 april 2019
35k  363k  55k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 april 2019
76k  602k  68k 
Budgetkontrollutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 april 2019
76k  489k  68k 
Budgetkontrollutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 april 2019
933k  1378k  261k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 april 2019
28k  351k  57k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 april 2019
35k  361k  55k 
Utskottet för transport och turism Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande