Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 април 2019 г.
30k  659k  54k 
Комисия по бюджети Процедура на одобрение
ПРЕПОРЪКА относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 април 2019 г.
40k  742k  56k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 април 2019 г.
96k  669k  65k 
Комисия по бюджетен контрол Незаконодателни процедури
ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 април 2019 г.
108k  803k  70k 
Комисия по бюджетен контрол Незаконодателни процедури
ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 април 2019 г.
1276k  1897k  219k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 април 2019 г.
34k  651k  56k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Процедура на консултация
ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 април 2019 г.
40k  672k  56k 
Комисия по транспорт и туризъм Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация