Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9 април 2019 г.
3688k  569k 
Комисия по правни въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз
ИЗМЕНЕНИЯ
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8 април 2019 г.
37k  658k  58k 
Комисия по конституционни въпроси Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5 април 2019 г.
23k  709k  55k 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3 април 2019 г.
94k  826k  58k 
Комисия по правни въпроси Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3 април 2019 г.
70k  700k  66k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година
Ангел Джамбазки
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2 април 2019 г.
18k  576k  46k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
Ангел Джамбазки
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2 април 2019 г.
19k  577k  46k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
Ангел Джамбазки
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2 април 2019 г.
18k  578k  47k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25 март 2019 г.
985k  1481k  156k 
Комисия по бюджети Бюджетна процедура
ДОКЛАД относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година
ПОПРАВКИ
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25 март 2019 г.
49k  685k  57k 
Комисия по регионално развитие Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация