Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27 февруари 2019 г.
62k  625k  62k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет
ИЗМЕНЕНИЯ
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27 февруари 2019 г.
52k  618k  62k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман
ИЗМЕНЕНИЯ
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27 февруари 2019 г.
100k  662k  72k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27 февруари 2019 г.
75k  638k  69k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6 март 2019 г.
48k  682k  62k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27 февруари 2019 г.
58k  706k  62k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27 февруари 2019 г.
1550k  2120k  344k 
Комисия по регионално развитие Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27 февруари 2019 г.
106k  659k  69k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26 февруари 2019 г.
24k  643k  55k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26 февруари 2019 г.
112k  717k  62k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация