Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 февруари 2019 г.
74k  703k  70k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 февруари 2019 г.
1209k  1855k  294k 
Комисия по култура и образование Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 февруари 2019 г.
1310k  1650k  176k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета
ИЗМЕНЕНИЯ
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 февруари 2019 г.
223k  827k  92k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 февруари 2019 г.
2010k  2233k  277k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета
ИЗМЕНЕНИЯ
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 февруари 2019 г.
79k  769k  59k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество
ИЗМЕНЕНИЯ
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 февруари 2019 г.
56k  615k  58k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
ИЗМЕНЕНИЯ
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 февруари 2019 г.
107k  784k  67k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия
ПОПРАВКИ
ИЗМЕНЕНИЯ
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 февруари 2019 г.
73k  702k  62k 
Комисия по външни работи Незаконодателни процедури
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно проекта на решение на Съвета и на Комисията относно сключването от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия на споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 февруари 2019 г.
31k  651k  54k 
Комисия по международна търговия Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
ПОПРАВКИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация