Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7 февруари 2019 г.
43k  673k  59k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7 февруари 2019 г.
117k  787k  95k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)
ИЗМЕНЕНИЯ
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6 февруари 2019 г.
656k  1292k  188k 
Комисия по правни въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“
ИЗМЕНЕНИЯ
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6 февруари 2019 г.
42k  679k  56k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6 февруари 2019 г.
45k  677k  57k 
Комисия по международна търговия Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6 февруари 2019 г.
43k  670k  58k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Процедура на консултация
ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5 февруари 2019 г.
891k  110k 
Комисия по бюджетен контрол Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите
ИЗМЕНЕНИЯ
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4 февруари 2019 г.
52k  685k  76k 
Комисия по транспорт и туризъм Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
ИЗМЕНЕНИЯ
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4 февруари 2019 г.
74k  722k  86k 
Комисия по транспорт и туризъм Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
ИЗМЕНЕНИЯ
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4 февруари 2019 г.
50k  688k  77k 
Комисия по транспорт и туризъм Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация