Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22 март 2019 г.
187k  822k  88k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации
ИЗМЕНЕНИЯ
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22 март 2019 г.
1166k  1612k  249k 
Комисия по бюджетен контрол Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF
ИЗМЕНЕНИЯ
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21 март 2019 г.
22k  688k  49k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20 март 2019 г.
23k  707k  51k 
Комисия по заетост и социални въпроси Незаконодателни процедури
ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18 март 2019 г.
1714k  2343k  380k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13 март 2019 г.
469k  1099k  144k 
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
ПОПРАВКИ
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11 март 2019 г.
1165k  1766k  282k 
Комисия по външни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)
ИЗМЕНЕНИЯ
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11 март 2019 г.
3024k  3654k  453k 
Комисия по външни работи
Комисия по развитие
Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8 март 2019 г.
76k  708k  64k 
Комисия по бюджети Бюджетна процедура
ДОКЛАД относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8 март 2019 г.
65k  770k  60k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация