Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8 март 2019 г.
2924k  385k 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
ПОПРАВКИ
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7 март 2019 г.
681k  1296k  233k 
Комисия по транспорт и туризъм Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО
ИЗМЕНЕНИЯ
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7 март 2019 г.
43k  684k  56k 
Комисия по транспорт и туризъм Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6 март 2019 г.
24k  700k  49k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6 март 2019 г.
23k  699k  48k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6 март 2019 г.
17k  681k  52k 
Комисия по правни въпроси Имунитет
ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Моника Холмайер
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6 март 2019 г.
37k  670k  55k 
Комисия по външни работи Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6 март 2019 г.
105k  749k  72k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail (S2R) за финансовата 2017 година
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4 март 2019 г.
150k  695k  79k 
Комисия по заетост и социални въпроси Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4 март 2019 г.
80k  743k  84k 
Комисия по заетост и социални въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация