Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 март 2019 г.
171k  802k  90k 
Комисия по развитие
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие
ИЗМЕНЕНИЯ
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 март 2019 г.
187k  831k  97k 
Комисия по икономически и парични въпроси Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 март 2019 г.
103k  742k  71k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година
ИЗМЕНЕНИЯ
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 март 2019 г.
111k  680k  72k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
ИЗМЕНЕНИЯ
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 март 2019 г.
532k  1198k  175k 
Комисия по култура и образование Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013
ИЗМЕНЕНИЯ
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 март 2019 г.
87k  729k  71k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 март 2019 г.
94k  734k  66k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 март 2019 г.
109k  755k  68k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година
ИЗМЕНЕНИЯ
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 март 2019 г.
65k  705k  65k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 март 2019 г.
864k  1764k  263k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация