Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28 февруари 2019 г.
106k  743k  69k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28 февруари 2019 г.
88k  725k  60k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28 февруари 2019 г.
110k  866k  74k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28 февруари 2019 г.
58k  787k  60k 
Комисия по икономически и парични въпроси Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28 февруари 2019 г.
76k  641k  66k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28 февруари 2019 г.
1188k  161k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)
ИЗМЕНЕНИЯ
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28 февруари 2019 г.
57k  701k  62k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) за финансовата 2017 година
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28 февруари 2019 г.
57k  700k  61k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за финансовата 2017 година
Искра Михайлова
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28 февруари 2019 г.
28k  679k  55k 
Комисия по регионално развитие Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4 март 2019 г.
1191k  1805k  303k 
Комисия по култура и образование Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация