Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28 февруари 2019 г.
756k  1340k  210k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28 февруари 2019 г.
102k  663k  78k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
ИЗМЕНЕНИЯ
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27 февруари 2019 г.
416k  965k  128k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27 февруари 2019 г.
184k  831k  93k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година
ИЗМЕНЕНИЯ
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27 февруари 2019 г.
1706k  268k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ)
ИЗМЕНЕНИЯ
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27 февруари 2019 г.
63k  706k  58k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27 февруари 2019 г.
69k  707k  60k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27 февруари 2019 г.
61k  704k  64k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7 март 2019 г.
57k  697k  62k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27 февруари 2019 г.
68k  630k  63k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура на освобождаване от отговорност
ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация