Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. února 2019
65k  546k  61k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. února 2019
925k  1716k  223k 
Výbor pro kulturu a vzdělávání Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. února 2019
1526k  246k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
POZM. NÁVRHY
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. února 2019
147k  648k  82k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. února 2019
1608k  2110k  330k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
POZM. NÁVRHY
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. února 2019
57k  615k  51k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace
POZM. NÁVRHY
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. února 2019
41k  462k  58k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
POZM. NÁVRHY
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. února 2019
74k  591k  68k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem
ERRATA
POZM. NÁVRHY
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. února 2019
59k  664k  61k 
Výbor pro zahraniční věci Nelegislativní postupy
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. února 2019
27k  512k  54k 
Výbor pro mezinárodní obchod Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění