Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. března 2019
145k  747k  99k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy
POZM. NÁVRHY
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. března 2019
993k  1488k  231k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF
POZM. NÁVRHY
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. března 2019
16k  431k  52k 
Výbor pro právní záležitosti Imunita
ZPRÁVA o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. března 2019
21k  501k  51k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Nelegislativní postupy
ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. března 2019
1322k  2150k  266k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. března 2019
351k  1003k  145k 
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. března 2019
1638k  275k 
Výbor pro zahraniční věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
POZM. NÁVRHY
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. března 2019
2256k  3274k  548k 
Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro rozvoj
Řádný legislativní postup
ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. března 2019
53k  626k  64k 
Rozpočtový výbor Rozpočtový proces
ZPRÁVA o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III – Komise
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. března 2019
48k  622k  63k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění