Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. března 2019
118k  743k  84k 
Výbor pro rozvoj
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje
POZM. NÁVRHY
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. března 2019
139k  736k  82k 
Hospodářský a měnový výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. března 2019
81k  658k  67k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské železniční agentury (ERA) (nyní Agentury Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2017
POZM. NÁVRHY
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. března 2019
78k  520k  69k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje“
POZM. NÁVRHY
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. března 2019
417k  1088k  133k 
Výbor pro kulturu a vzdělávání Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. března 2019
70k  633k  61k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. března 2019
74k  642k  62k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. března 2019
83k  653k  62k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017
POZM. NÁVRHY
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. března 2019
50k  606k  54k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na rozpočtový rok 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. března 2019
1262k  1588k  191k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
POZM. NÁVRHY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění