Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. april 2019
29k  358k  55k 
Budgetudvalget Godkendelsesprocedure
HENSTILLING om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. april 2019
35k  365k  57k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. april 2019
71k  505k  62k 
Budgetkontroludvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ivana Maletić til medlem af Revisionsretten
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. april 2019
75k  492k  67k 
Budgetkontroludvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING om udnævnelsen af Viorel Ştefan til medlem af Revisionsretten
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. april 2019
931k  1405k  217k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. april 2019
28k  353k  53k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. april 2019
35k  365k  54k 
Transport- og Turismeudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse