Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. februar 2019
64k  393k  65k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. februar 2019
909k  1439k  207k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. februar 2019
1043k  1254k  182k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
ÆNDRINGSFORSLAG
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. februar 2019
143k  537k  73k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om situationen efter Det Arabiske Forår: vejen frem for MENA-regionen
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. februar 2019
1603k  1907k  250k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624
ÆNDRINGSFORSLAG
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. februar 2019
55k  434k  55k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
ÆNDRINGSFORSLAG
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. februar 2019
41k  374k  57k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, til Kommissionen og til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
ÆNDRINGSFORSLAG
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. februar 2019
73k  488k  62k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
ERRATA
ÆNDRINGSFORSLAG
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. februar 2019
55k  385k  60k 
Udenrigsudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. februar 2019
27k  354k  54k 
Udvalget om International Handel Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse