Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7. februar 2019
39k  369k  55k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7. februar 2019
95k  538k  84k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)
ÆNDRINGSFORSLAG
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6. februar 2019
487k  947k  147k 
Retsudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender
ÆNDRINGSFORSLAG
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6. februar 2019
36k  374k  57k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6. februar 2019
39k  374k  55k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6. februar 2019
33k  367k  55k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5. februar 2019
692k  94k 
Budgetkontroludvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig
ÆNDRINGSFORSLAG
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4. februar 2019
43k  370k  74k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
ÆNDRINGSFORSLAG
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4. februar 2019
61k  483k  77k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
ÆNDRINGSFORSLAG
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4. februar 2019
41k  373k  75k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse