Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30. januar 2019
186k  529k  84k 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
BETÆNKNING om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30. januar 2019
48k  379k  58k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
ÆNDRINGSFORSLAG
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29. januar 2019
52k  381k  58k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore
ÆNDRINGSFORSLAG
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29. januar 2019
47k  380k  57k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
ÆNDRINGSFORSLAG
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29. januar 2019
135k  552k  75k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30. januar 2019
144k  562k  83k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29. januar 2019
513k  1039k  147k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand
ÆNDRINGSFORSLAG
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29. januar 2019
2340k  2913k  385k 
Regionaludviklingsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29. januar 2019
39k  371k  55k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed
ÆNDRINGSFORSLAG
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29. januar 2019
177k  597k  95k 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
ÆNDRINGSFORSLAG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse