Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. marts 2019
2667k  292k 
Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
ERRATA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. marts 2019
538k  970k  174k 
Transport- og Turismeudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF
ÆNDRINGSFORSLAG
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. marts 2019
37k  382k  58k 
Transport- og Turismeudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. marts 2019
17k  340k  48k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. marts 2019
16k  343k  52k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. marts 2019
13k  337k  51k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Monica Hohlmeiers immunitet
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. marts 2019
35k  365k  54k 
Udenrigsudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. marts 2019
79k  412k  67k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. marts 2019
103k  349k  71k 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019
ÆNDRINGSFORSLAG
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. marts 2019
66k  402k  81k 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse