Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. februar 2019
80k  414k  65k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. februar 2019
70k  506k  56k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. februar 2019
83k  416k  65k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. februar 2019
45k  382k  59k 
Økonomi- og Valutaudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. februar 2019
61k  395k  61k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. februar 2019
419k  865k  156k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed
ÆNDRINGSFORSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. februar 2019
45k  375k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. februar 2019
44k  375k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. februar 2019
24k  349k  53k 
Regionaludviklingsudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer"
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. marts 2019
899k  1386k  208k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse