Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. aprill 2019
29k  431k  54k 
Eelarvekomisjon Nõusolekumenetlus
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. aprill 2019
34k  438k  54k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. aprill 2019
71k  495k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. aprill 2019
73k  477k  67k 
Eelarvekontrollikomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. aprill 2019
914k  1528k  252k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. aprill 2019
28k  345k  55k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Nõuandemenetlus
RAPORT nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. aprill 2019
35k  437k  55k 
Transpordi- ja turismikomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave