Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9. aprill 2019
3274k  502k 
Õiguskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist
MUUDATUSED
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8. aprill 2019
33k  348k  57k 
Põhiseaduskomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5. aprill 2019
21k  336k  54k 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3. aprill 2019
86k  483k  55k 
Õiguskomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3. aprill 2019
61k  464k  58k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2. aprill 2019
14k  248k  45k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2. aprill 2019
14k  248k  45k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2. aprill 2019
14k  248k  45k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25. märts 2019
876k  1236k  150k 
Eelarvekomisjon Eelarvemenetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta
PARANDUSED
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25. märts 2019
43k  442k  56k 
Regionaalarengukomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave