Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. veebruar 2019
44k  444k  59k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
MUUDATUSED
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. veebruar 2019
39k  440k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman
MUUDATUSED
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. veebruar 2019
73k  476k  68k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. veebruar 2019
51k  452k  66k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. märts 2019
37k  437k  60k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. veebruar 2019
44k  437k  56k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. veebruar 2019
1270k  1841k  306k 
Regionaalarengukomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. veebruar 2019
86k  490k  68k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. veebruar 2019
21k  336k  54k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Nõuandemenetlus
RAPORT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. veebruar 2019
74k  450k  61k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave