Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. veebruar 2019
64k  466k  65k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. veebruar 2019
900k  1500k  262k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. veebruar 2019
1021k  1300k  222k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK
MUUDATUSED
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. veebruar 2019
142k  525k  76k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT araabia kevade järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. veebruar 2019
1563k  1830k  308k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. veebruar 2019
55k  502k  55k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
REPORT ELi suutlikkuse suurendamise kohta konfliktide ennetamise ja vahendustegevuse valdkonnas
MUUDATUSED
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. veebruar 2019
40k  463k  53k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ning Andorra, Monaco ja San Marino vahelist assotsieerimislepingut
MUUDATUSED
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. veebruar 2019
72k  468k  62k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta
PARANDUSED
MUUDATUSED
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. veebruar 2019
55k  456k  59k 
Väliskomisjon Õigusloomevälised menetlused
VAHERAPORT nõukogu ja komisjoni otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse poolt partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Türkmenistani vahel
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. veebruar 2019
27k  347k  54k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba
PARANDUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave