Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7. veebruar 2019
39k  442k  57k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7. veebruar 2019
94k  589k  91k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)
MUUDATUSED
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6. veebruar 2019
484k  1003k  167k 
Õiguskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm
MUUDATUSED
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6. veebruar 2019
36k  446k  56k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6. veebruar 2019
39k  442k  56k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6. veebruar 2019
33k  359k  55k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Nõuandemenetlus
RAPORT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5. veebruar 2019
732k  104k 
Eelarvekontrollikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta
MUUDATUSED
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4. veebruar 2019
43k  434k  76k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega
MUUDATUSED
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4. veebruar 2019
60k  381k  83k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust
MUUDATUSED
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4. veebruar 2019
41k  361k  75k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave