Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. veebruar 2019
147k  734k  91k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta
MUUDATUSED
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. veebruar 2019
72k  461k  57k 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu
MUUDATUSED
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. veebruar 2019
137k  558k  80k 
Väliskomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta
MUUDATUSED
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. jaanuar 2019
215k  659k  101k 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. jaanuar 2019
25k  343k  56k 
Õiguskomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. jaanuar 2019
225k  682k  100k 
Põhiseaduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle
MUUDATUSED
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. jaanuar 2019
39k  457k  59k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. jaanuar 2019
41k  450k  57k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. jaanuar 2019
1210k  1857k  316k 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. jaanuar 2019
228k  768k  101k 
Põhiseaduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave