Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30. jaanuar 2019
177k  771k  87k 
Põhiseaduskomisjon Seadusandliku algatuse menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30. jaanuar 2019
48k  446k  56k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
MUUDATUSED
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29. jaanuar 2019
52k  452k  59k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29. jaanuar 2019
47k  452k  76k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
MUUDATUSED
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29. jaanuar 2019
130k  449k  79k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30. jaanuar 2019
142k  465k  83k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29. jaanuar 2019
513k  1112k  179k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29. jaanuar 2019
2874k  373k 
Regionaalarengukomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29. jaanuar 2019
39k  443k  56k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul
MUUDATUSED
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29. jaanuar 2019
172k  494k  95k 
Põhiseaduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta
MUUDATUSED
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave