Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. märts 2019
146k  704k  101k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta
MUUDATUSED
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. märts 2019
937k  1354k  226k 
Eelarvekontrollikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega
MUUDATUSED
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. märts 2019
16k  251k  48k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. märts 2019
21k  335k  50k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. märts 2019
1293k  1991k  335k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. märts 2019
337k  857k  140k 
Majandus- ja rahanduskomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik
PARANDUSED
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. märts 2019
1410k  261k 
Väliskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. märts 2019
2189k  2925k  521k 
Väliskomisjon
Arengukomisjon
Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. märts 2019
51k  526k  59k 
Eelarvekomisjon Eelarvemenetlus
RAPORT 2020. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. märts 2019
47k  440k  59k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi eriesindajate tegevusulatust ja volitusi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave