Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. märts 2019
2747k  351k 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
PARANDUSED
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. märts 2019
533k  1023k  169k 
Transpordi- ja turismikomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ
MUUDATUSED
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. märts 2019
37k  453k  55k 
Transpordi- ja turismikomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. märts 2019
17k  361k  48k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. märts 2019
16k  337k  47k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. märts 2019
13k  251k  51k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. märts 2019
35k  437k  54k 
Väliskomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. märts 2019
77k  396k  61k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. märts 2019
99k  419k  72k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta
MUUDATUSED
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. märts 2019
66k  474k  81k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave