Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. märts 2019
112k  450k  72k 
Arengukomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne
MUUDATUSED
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. märts 2019
135k  544k  85k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. märts 2019
78k  400k  65k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. märts 2019
75k  517k  66k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni toetusel tehtud ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
MUUDATUSED
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. märts 2019
405k  932k  153k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. märts 2019
68k  388k  67k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. märts 2019
71k  393k  63k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. märts 2019
81k  400k  57k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. märts 2019
50k  367k  56k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. märts 2019
725k  1392k  237k 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave