Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. märts 2019
73k  389k  55k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
MUUDATUSED
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. märts 2019
54k  387k  57k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Usbekistani vahelist uut ulatuslikku lepingut
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. märts 2019
21k  340k  49k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. märts 2019
108k  524k  72k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta
MUUDATUSED
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. märts 2019
21k  339k  49k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. märts 2019
81k  508k  69k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. märts 2019
133k  565k  83k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Õigusloomevälised menetlused
RAPORT nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. märts 2019
69k  389k  60k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. märts 2019
43k  360k  55k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. märts 2019
70k  465k  66k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave