Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. veebruar 2019
79k  401k  65k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. veebruar 2019
69k  385k  56k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. veebruar 2019
81k  481k  64k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. veebruar 2019
45k  450k  52k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. veebruar 2019
62k  466k  67k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. veebruar 2019
925k  156k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond
MUUDATUSED
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. veebruar 2019
44k  361k  60k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. veebruar 2019
44k  360k  58k 
Eelarvekontrollikomisjon Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
RAPORT Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. veebruar 2019
24k  355k  54k 
Regionaalarengukomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL nende toodete osas, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. märts 2019
912k  1457k  264k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013
MUUDATUSED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave