Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. helmikuuta 2019
65k  388k  64k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. helmikuuta 2019
918k  1452k  275k 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. helmikuuta 2019
1057k  1268k  245k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta
TARKISTUKSET
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. helmikuuta 2019
147k  450k  73k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. helmikuuta 2019
1594k  1788k  255k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. helmikuuta 2019
57k  430k  56k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
TARKISTUKSET
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. helmikuuta 2019
42k  278k  56k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
TARKISTUKSET
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. helmikuuta 2019
75k  379k  63k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta
TARKISTUKSET
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. helmikuuta 2019
57k  380k  59k 
Ulkoasiainvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
VÄLIAIKAINEN MIETINTÖ esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. helmikuuta 2019
27k  346k  54k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan
OIKAISUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus