Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. helmikuuta 2019
149k  655k  101k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista
TARKISTUKSET
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. helmikuuta 2019
75k  380k  64k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
TARKISTUKSET
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. helmikuuta 2019
143k  483k  82k 
Ulkoasiainvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta
TARKISTUKSET
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. tammikuuta 2019
228k  589k  103k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. tammikuuta 2019
26k  344k  56k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. tammikuuta 2019
231k  589k  108k 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta
TARKISTUKSET
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. tammikuuta 2019
39k  377k  59k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. tammikuuta 2019
42k  369k  58k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. tammikuuta 2019
1225k  1908k  333k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. tammikuuta 2019
239k  750k  107k 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä
TARKISTUKSET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus