Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30. tammikuuta 2019
180k  691k  83k 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
MIETINTÖ luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30. tammikuuta 2019
49k  368k  56k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
TARKISTUKSET
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29. tammikuuta 2019
53k  375k  59k 
Kansainvälisen kaupan valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
TARKISTUKSET
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29. tammikuuta 2019
47k  375k  76k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta
TARKISTUKSET
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29. tammikuuta 2019
137k  450k  81k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30. tammikuuta 2019
149k  473k  85k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29. tammikuuta 2019
513k  1108k  182k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29. tammikuuta 2019
2345k  2842k  531k 
Aluekehitysvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29. tammikuuta 2019
39k  365k  56k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta
TARKISTUKSET
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29. tammikuuta 2019
182k  586k  97k 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta
TARKISTUKSET
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus