Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. maaliskuuta 2019
156k  566k  107k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista
TARKISTUKSET
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. maaliskuuta 2019
957k  1378k  232k 
Talousarvion valvontavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta
TARKISTUKSET
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. maaliskuuta 2019
16k  251k  48k 
Oikeudellisten asioiden valiokunta Koskemattomuus
MIETINTÖ Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. maaliskuuta 2019
21k  338k  50k 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. maaliskuuta 2019
1314k  1937k  342k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. maaliskuuta 2019
352k  791k  142k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä
OIKAISUT
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. maaliskuuta 2019
1432k  263k 
Ulkoasiainvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. maaliskuuta 2019
2227k  3000k  426k 
Ulkoasiainvaliokunta
Kehitysyhteistyövaliokunta
Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. maaliskuuta 2019
53k  448k  61k 
Budjettivaliokunta Talousarviomenettely
MIETINTÖ vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. maaliskuuta 2019
48k  363k  58k 
Ulkoasiainvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alasta ja tehtävistä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus