Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. helmikuuta 2019
82k  322k  66k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. helmikuuta 2019
71k  307k  57k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. helmikuuta 2019
85k  327k  71k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. helmikuuta 2019
47k  456k  59k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. helmikuuta 2019
63k  386k  67k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. helmikuuta 2019
860k  160k 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
TARKISTUKSET
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. helmikuuta 2019
45k  283k  61k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. helmikuuta 2019
45k  283k  59k 
Talousarvion valvontavaliokunta Vastuuvapausmenettely
MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. helmikuuta 2019
24k  356k  54k 
Aluekehitysvaliokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. maaliskuuta 2019
910k  1392k  224k 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
TARKISTUKSET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus