Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30 Eanáir 2019
193k  713k  98k 
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla Nósanna Imeachta Reachtacha Féintionscnaimh
TUARASCÁIL maidir le dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30 Eanáir 2019
50k  372k  57k 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta Achtacháin neamhreachtacha
TUARASCÁIL ina bhfuil tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir leis an gComhaontú Cosanta Infheistíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Shingeapór, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
en David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29 January 2019
51k  457k  61k 
Committee on International Trade Non-legislative enactments
REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29 Eanáir 2019
461k  76k 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin, maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
en Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29 January 2019
130k  378k  84k 
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety Own-initiative report procedure
REPORT on the implementation of the Cross-Border Healthcare Directive
en Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30 January 2019
138k  392k  89k 
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety Own-initiative report procedure
REPORT on the implementation of Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29 Eanáir 2019
1152k  184k 
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
en Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29 January 2019
2300k  2869k  514k 
Committee on Regional Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument
en Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29 January 2019
39k  445k  56k 
Committee on Transport and Tourism Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length in case of cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance
AMENDMENTS
en Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29 January 2019
174k  514k  102k 
Committee on Constitutional Affairs Own-initiative report procedure
REPORT on the implementation of the Treaty provisions related to EU citizenship
AMENDMENTS
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fógra dlíthiúil